Đăng nhập hệ thống


Đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Tích Giang” cho các dịch vụ du lịch của xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Dự án được triển khai trong vòng 2 năm, từ năm 2022 đến năm 2024, với sự hỗ trợ và phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, UBND huyện Phúc Thọ và UBND xã Tích Giang. Các hoạt động chính gồm khảo sát, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng hệ thống quản lý, và các chiến dịch quảng bá nhãn hiệu.

Tích Giang là một xã thuần nông nằm ở phía Tây Nam của thành phố Hà Nội, có nhiều tiềm năng để hình thành và phát triển du lịch gắn với các tài nguyên văn hóa (vật thể, phi vật thể), tài nguyên tự nhiên (cảnh quan, điều kiện địa lý,...) và làng nghề truyền thống hoa cây cảnh. Tích Giang được quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với du lịch và đang hiện thực hóa “Đề án phát triển vùng chuyên canh hoa, cây cảnh gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm” với kinh phí đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch gắn với NN -NT, bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của xã Tích Giang, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Tích Giang” cho các dịch vụ du lịch của xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội”. Trong khuôn khổ được phê duyệt, nhiệm vụ được thực hiện với 06 nội dung chính: (1) Khảo sát, phân tích CSKH và đánh giá thực trạng - tiềm năng khai thác TNDL; (2) Đăng ký bảo hộ NHCN “Du lịch Tích Giang”; (3) Xây dựng hệ thống các văn bản và công cụ quản lý NHCN; (4) Xây dựng hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá, truyền thông, giới thiệu NHCN; (5) Xây dựng mô hình thí điểm quản lý NHCN “Du lịch Tích Giang”; (6) Tập huấn cho các chủ thể về NHCN “Du lịch Tích Giang”. 

Sau 02 năm triển khai nhiệm vụ, được sự giúp đỡ, phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, UBND huyện Phúc Thọ cùng UBND xã Tích Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2024, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số: 4413/QĐ-SHTT.IP về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 477162, nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Tích Giang” cho các dịch vụ du lịch của xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

Ngày 28 tháng 06 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp thành phố đối với nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Tích Giang” cho các dịch vụ du lịch của xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội”. 

Căn cứ báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và các sản phẩm đã hoàn thành, Hội đồng đánh giá: Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của nhiệm vụ, các sản phẩm đủ về số lượng, đạt về chất lượng các sản phẩm theo thuyết minh được phê duyệt. Mặc dù là nhiệm vụ đầu tiên của Đơn vị về bảo hộ SHTT trong lĩnh vực du lịch gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, nhiệm vụ cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra và được Hội đồng đánh giá nghiệm thu ở mức: Khá




BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE