Đăng nhập hệ thống


PHÒNG TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Phụ trách phòng: Ths.Vũ Hữu Cường

Email: vhcuong678@gmail.com 

Tổng số cán bộ: 03

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mới, nghiên cứu đánh giá, tư vấn, đào

tạo, cung cấp dịch vụ, xây dựng và quản lý các loại cơ sở dữ liệu phuc vụ phát triển nông

nghiệp nông thôn

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu khai thác, ứng dụng các phương pháp công nghệ hiện đại vào lĩnh vực

phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là thống kê kinh tế xã hội, thông tin địa lý, viễn

thám…

- Xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội và bản đồ của Trung tâm trên

cơ sở kết hợp chặt chẽ các bộ môn khác trong Trung tâm.

- Phát triển các dịch vụ tư vấn, đào tạo vơi về cơ sở dữ liệu và đánh giá dự án,

- Đầu mối xây dựng dự án và hợp tác với các Bộ môn để tổ chức triển khai hoạt động.BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE